Postcards from Uzbekistan: the Poi-Kalyan complex

Postcards from Uzbekistan: the Poi-Kalyan complex